• Verzamelde werken III (Garmond-Editie), Ideën, 1 t/m 447,waarin Multatuli, altijd op zoek naar waarheid, korte, soms een-regelige, soms langere kritische beschouwingen houdt over zaken als hoogmoed, genieën, de bijbel, mysteries, en weer terugkomt op de toestanden in Lebak, in Nederlands-Indië. Ook gebruikt hij sketches en dialogen om zijn ideeën naar voren te brengen. In deze bundel wordt Woutertje Pieterse (*De geschiedenis van Wouter Pieterse*) voor het eerst ten tonele gevoerd. Multatuli's schrijfstijl is levendig en direct, soms compact, dan weer 19e eeuws wijdlopig maar nooit saai. Eerste Idee: "Misschien is niets geheel waar, en zelfs dát niet.", typerend voor Douwes Dekkers stijl, provocerend, serieus en toch geestig.Eduard Douwes Dekker (1820-1887), Nederlands schrijver, bekend onder het pseudoniem Multatuli (Latijn voor 'ik heb veel gedragen'). Douwes Dekker was van 1840 tot 1856 koloniaal ambtenaar in Nederlands-Indië (Indonesië). Na een conflict met zijn superieuren keerde Douwes Dekker miskend en berooid terug naar Europa. Zijn bekendste werk, Max Havelaar (1860), is een felle aanklacht tegen misstanden onder het koloniaal bewind en de inlandse regenten. Later publiceerde hij Ideën, met daarin de roman Woutertje Pieterse, toneelstukken en vele brieven. Door zijn humor, stylistische capaciteiten en zijn sociaal engagement is Multatuli ook nu nog een veel en graag gelezen auteur.
  Похожие

  2339 РУБ.

 • Verzamelde werken VII (Garmond-Editie), *Ideën*, 1047 t/m 1080, waarin Multatuli *De geschiedenis van Wouter Pieterse*, begonnen in VW III, voortzet. Multatuli benadrukte dat *Woutertje Pieterse* geen roman is. Het verhaal is door de ideeen heen gevlochten en wordt afgewisseld met verhandelingen over, bijvoorbeeld, de Nederlandse taal, het Hollandse dijkenstelsel, tips voor een nieuwe manier van taalbeschowing en het verschil tussen ij en y. Multatuli hanteert graag sarcasme om domheden op de korrel te nemen. Bijzonder is ook dat hij vaak verwijst naar eerdere *Ideën*, en heeft dan ook het nummer paraat. Hij blijft zich verbazen en beklagen over het zwijgen en gebrek aan actie van de politiek en zijn publiek als reactie op zijn werk.Eduard Douwes Dekker (1820-1887), Nederlands schrijver, bekend onder het pseudoniem Multatuli (Latijn voor 'ik heb veel gedragen'). Douwes Dekker was van 1840 tot 1856 koloniaal ambtenaar in Nederlands-Indië (Indonesië). Na een conflict met zijn superieuren keerde Douwes Dekker miskend en berooid terug naar Europa. Zijn bekendste werk, Max Havelaar (1860), is een felle aanklacht tegen misstanden onder het koloniaal bewind en de inlandse regenten. Later publiceerde hij Ideën, met daarin de roman Woutertje Pieterse, toneelstukken en vele brieven. Door zijn humor, stylistische capaciteiten en zijn sociaal engagement is Multatuli ook nu nog een veel en graag gelezen auteur.
  Похожие

  2377 РУБ.

 • Verzamelde werken II Bevat: *Minnebrieven* (1861), *Over vryen-arbeid in Nederlandsch Indië* (1862), en *Indrukken van den dag* (1860). De *Minnebrieven* (1861) zijn geen liefdesbrieven in de geijkte zin, maar een vervolg op *Max Havelaar*, in de vorm van een brievenroman, die ook poëzie, ideeën en korte essays bevat. Of, zoals Multatuli zelf zegt: "'t is alles! Poesie, sarcasme, politiek, wellust, scherpte, logica, godsdienst, alles." *Over vryen-arbeid* (1862). Deze 'vrije arbeid' was een stelsel waarbij de inlanders in loondienst zouden werken voor particuliere ondernemingen, in plaats van gedwongen arbeid voor het Cultuurstelsel, waarbij de inlandse boeren, tegen laag 'plantloon', een vijfde van hun land moesten bewerken voor de Nederlandse markt. In dit sarcastische pleidooi bestrijdt Multatuli dit systeem. Indrukken van den dag (1860) bestaat uit brieven, eerder verschenen in het tijdschrift De Tijdspiegel.Eduard Douwes Dekker (1820-1887), Nederlands schrijver, bekend onder het pseudoniem Multatuli (Latijn voor 'ik heb veel gedragen'). Douwes Dekker was van 1840 tot 1856 koloniaal ambtenaar in Nederlands-Indië (Indonesië). Na een conflict met zijn superieuren keerde Douwes Dekker miskend en berooid terug naar Europa. Zijn bekendste werk, Max Havelaar (1860), is een felle aanklacht tegen misstanden onder het koloniaal bewind en de inlandse regenten. Later publiceerde hij Ideën, met daarin de roman Woutertje Pieterse, toneelstukken en v...
  Похожие

  2427 РУБ.

 • Verzamelde werken IX (Garmond-Editie), *Ideën*, 1206 t/m 1282 waarin Multatuli het verhaal van Wouter Pieterse vervolgt. Wouter is in betrekking bij de firma Ouwetyd & Kopperlith, textielhandelaren, waar hij jongste bediende is, en waar hij de bekrompenheid van het burgerlijk fatsoen ondervindt: "Hy ging (...) zeer gebukt onder het gewone (...)". Multatuli gebruikt de Woutergeschiedenis als kapstok voor allerlei beschouwingen. Zo is een boodschap van Wouter naar 'den Jodenhoek' aanleiding tot een betoog over de afwezigheid van gods toorn voor het uitverkoren volk. Verder verhandelt Multatuli over, o.a., het denken, buitenplaatsen, onttroonde goden, preken en het schrijfambt. Het steeds terugkerende thema is dat van de werkelijkheid versus bekrompen, vooropgezette ideeën, die het zien van de realiteit in de weg staan. Zijn maatschappijkritiek is ook vandaag nog relevant. Krotten noemt hij bijvoorbeeld "vuistslagen in 't gezicht der beschaving."Eduard Douwes Dekker (1820-1887), Nederlands schrijver, bekend onder het pseudoniem Multatuli (Latijn voor 'ik heb veel gedragen'). Douwes Dekker was van 1840 tot 1856 koloniaal ambtenaar in Nederlands-Indië (Indonesië). Na een conflict met zijn superieuren keerde Douwes Dekker miskend en berooid terug naar Europa. Zijn bekendste werk, Max Havelaar (1860), is een felle aanklacht tegen misstanden onder het koloniaal bewind en de inlandse regenten. Later publiceerde hij Ideën, met daarin de roman Wou...
  Похожие

  2389 РУБ.

 • Verzamelde werken VI (Garmond-Editie), Ideen, 929 t/m 1046, waarin opgenomen het toneelstuk Vorstenschool (1872), en waarin Multatuli ondanks de bravoure en de sarcastische toon toch een zekere bitterheid toont in zijn tirades tegen de beschaving, de godsdienst en het fatsoen. Vorstenschool gaat over een fictieve koninklijke familie met twee manieren van regeren: koning George is autocratische losbol, die alles behalve belangstelling voor het algemeen belang heeft. Koningin Louise is zijn tegenpool, zij praat met mensen uit het volk en probeert hen te helpen. Multatuli's sympathie lag duidelijk bij de koningin. Het stuk oogstte lauwe kritieken.Aan het eind van de bundel kondigt Multatuli aan, 'moê van verdriet', in de volgende bundel verder te gaan met het verhaal over Wouter Pieterse, teneinde zich wat te 'verpoozen'.Eduard Douwes Dekker (1820-1887), Nederlands schrijver, bekend onder het pseudoniem Multatuli (Latijn voor 'ik heb veel gedragen'). Douwes Dekker was van 1840 tot 1856 koloniaal ambtenaar in Nederlands-Indië (Indonesië). Na een conflict met zijn superieuren keerde Douwes Dekker miskend en berooid terug naar Europa. Zijn bekendste werk, Max Havelaar (1860), is een felle aanklacht tegen misstanden onder het koloniaal bewind en de inlandse regenten. Later publiceerde hij Ideën, met daarin de roman Woutertje Pieterse, toneelstukken en vele brieven. Door zijn humor, stylistische capaciteiten en zijn sociaal engagement is Multatuli ook nu n...
  Похожие

  2339 РУБ.

 • Verzamelde werken VIII (Garmond-Editie), *Ideën*, 1081 t/m 1205, waarin Multatuli de 'Woutergeschiedenis' (*Woutertje Pieterse*) vervolgt. Wouter denkt erover 'in den handel' te gaan al was het alleen maar "om iets te zyn, wàt dan ook!" Wouter ziet dat de werkelijkheid meestal niet klopt met de fatsoens- en levenslessen die zijn familie (Juffrouw Pieterse, zijn moeder, Stoffel, zijn oudere, betweterige broer), het onderwijs (Meester Pennewip) en zijn sociale omgeving (buurvrouw Laps, "... want een mensch moet altyd zorgen voor z'n fatsoen") hem inprent. Wouters liefste - en naiefste - wens is koning van Afrika te worden. Multatuli ontvouwt tal van ideeën, o.a. over dichters en genieën, godsdienst, de vraag of de jeugd Latijn en Grieks moet leren ("Wie klassieke studie in bescherming neemt, houdt zich bezig met het genezen van 'n lyk"), het Antwerps letterkundig congres, en ... meikevers.Eduard Douwes Dekker (1820-1887), Nederlands schrijver, bekend onder het pseudoniem Multatuli (Latijn voor 'ik heb veel gedragen'). Douwes Dekker was van 1840 tot 1856 koloniaal ambtenaar in Nederlands-Indië (Indonesië). Na een conflict met zijn superieuren keerde Douwes Dekker miskend en berooid terug naar Europa. Zijn bekendste werk, Max Havelaar (1860), is een felle aanklacht tegen misstanden onder het koloniaal bewind en de inlandse regenten. Later publiceerde hij Ideën, met daarin de roman Woutertje Pieterse, toneelstukken en vele br...
  Похожие

  2377 РУБ.

 • Verzamelde werken IV (Garmond-Editie), *Ideën*, 448 t/m 540,waarin Multatuli weer de kant kiest van de minderbedeelden en onderdrukten, op hartstochtelijke en sarcastische wijze, waardoor het geheel nog steeds verbazend actueel aandoet. Bespiegelingen over de wet, handel, zedelijkheid, de ware natuur van Jezus, kunst. Multatuli deinst niet terug voor scherpe uitspraken: naar aanleiding van het bladeren in staatsstukken "staan we verbaasd over de onnoozelheid waarmee onze voorouders zich lieten bedriegen." En "Elk Kamerlid dat bij de behandeling onzer verwarde Indische zaken, zwygt van de Havelaar-geschiedenis, is een leugenaar."Zijn stellingnames brachten niet op stel en sprong de veranderingen teweeg waarop hij hoopte, wat hem teleurstelde en verbitterde. Hij werd meer geprezen om zijn literaire verdiensten dan om zijn maatschappijkritiek.Eduard Douwes Dekker (1820-1887), Nederlands schrijver, bekend onder het pseudoniem Multatuli (Latijn voor 'ik heb veel gedragen'). Douwes Dekker was van 1840 tot 1856 koloniaal ambtenaar in Nederlands-Indië (Indonesië). Na een conflict met zijn superieuren keerde Douwes Dekker miskend en berooid terug naar Europa. Zijn bekendste werk, Max Havelaar (1860), is een felle aanklacht tegen misstanden onder het koloniaal bewind en de inlandse regenten. Later publiceerde hij Ideën, met daarin de roman Woutertje Pieterse, toneelstukken en vele brieven. Door zijn humor, stylistische capaciteiten en zijn sociaal engagement is ...
  Похожие

  2364 РУБ.

 • Verzamelde werken I (Garmond-Editie)Bevat *Max Havelaar*, voorafgegaan door *Studiën over Multatuli* door C. Vosmaer.*Max Havelaar* (1860) is het bekendste werk van Multatuli, een aanklacht tegen de misstanden die hij had geconstateerd tijdens zijn werk als koloniaal ambtenaar in Nederlands-Indië. Na een conflict hierover met zijn superieuren voelt Douwes Dekker zich miskend en neemt ontslag (1856). Berooid keert hij terug naar Europa, waar hij in Brussel in twee maanden *Max Havelaar* schrijft met als doel 'het lot van den Javaan te verbeteren'. De kortzichtige, op winst beluste koloniale handelaar Droogstoppel is niet meer weg te denken uit de Nederlandse literatur en het taalgebruik. Douwes Dekker zelf komt nauwelijks verhuld voor als 'Sjaalman' = Max Havelaar, de idealistische ambtenaar.C. Vosmaer (1826-1888, dichter, essayist, tekenaar) was een bewonderaar en vriend van Douwes Dekker. Hij noemde hem "denker, dichter, satiricus, criticus, moralist, hervormer." In zijn Studiën nam hij het op voor Dekker en probeerde hij de reacties op Multatuli's werk en vooral *Max Havelaar* te verklaren: "Waarom heeft Nederland daarop geantwoord met lafheid, met laster, met verguizing (...)?" Volgens Vosmaer viel *Max Havelaar* buiten 'de bekende vakken' en werd daardoor in zijn tijd niet begrepen.Eduard Douwes Dekker (1820-1887), Nederlands schrijver, bekend onder het pseudoniem Multatuli (Latijn voor 'ik heb veel gedragen'). Douwes De...
  Похожие

  2277 РУБ.

 • Dit boek is onderdeel van de TREDITION CLASSICS serie. De makers van deze serie zijn verbonden door hun passie voor literatuur en gedreven met de bedoeling om alle publieke domein boeken weer gedrukte vorm beschikbaar te maken - wereldwijd. De meeste geprinte TREDITION CLASSICS titels zijn al decennia verdwenen uit de boekenkasten. Bij tredition geloven wij dat een goed boek nooit uit de mode is en dat zijn waarde voor eeuwig is. Deze boeken serie helpt bij het behouden van de literatuur schatten. Het draagt bij in het behouden van prachtige wereldliteratuur werken.
  Похожие

  4914 РУБ.

 • Dit boek is onderdeel van de TREDITION CLASSICS serie. De makers van deze serie zijn verbonden door hun passie voor literatuur en gedreven met de bedoeling om alle publieke domein boeken weer gedrukte vorm beschikbaar te maken - wereldwijd. De meeste geprinte TREDITION CLASSICS titels zijn al decennia verdwenen uit de boekenkasten. Bij tredition geloven wij dat een goed boek nooit uit de mode is en dat zijn waarde voor eeuwig is. Deze boeken serie helpt bij het behouden van de literatuur schatten. Het draagt bij in het behouden van prachtige wereldliteratuur werken.
  Похожие

  4377 РУБ.

 • Dit boek is onderdeel van de TREDITION CLASSICS serie. De makers van deze serie zijn verbonden door hun passie voor literatuur en gedreven met de bedoeling om alle publieke domein boeken weer gedrukte vorm beschikbaar te maken - wereldwijd. De meeste geprinte TREDITION CLASSICS titels zijn al decennia verdwenen uit de boekenkasten. Bij tredition geloven wij dat een goed boek nooit uit de mode is en dat zijn waarde voor eeuwig is. Deze boeken serie helpt bij het behouden van de literatuur schatten. Het draagt bij in het behouden van prachtige wereldliteratuur werken.
  Похожие

  3252 РУБ.

 • Эта книга — репринт оригинального издания, созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.
  Похожие

  820 РУБ.

 • Dit boek is onderdeel van de TREDITION CLASSICS serie. De makers van deze serie zijn verbonden door hun passie voor literatuur en gedreven met de bedoeling om alle publieke domein boeken weer gedrukte vorm beschikbaar te maken - wereldwijd. De meeste geprinte TREDITION CLASSICS titels zijn al decennia verdwenen uit de boekenkasten. Bij tredition geloven wij dat een goed boek nooit uit de mode is en dat zijn waarde voor eeuwig is. Deze boeken serie helpt bij het behouden van de literatuur schatten. Het draagt bij in het behouden van prachtige wereldliteratuur werken.
  Похожие

  4964 РУБ.

 • Dit boek is onderdeel van de TREDITION CLASSICS serie. De makers van deze serie zijn verbonden door hun passie voor literatuur en gedreven met de bedoeling om alle publieke domein boeken weer gedrukte vorm beschikbaar te maken - wereldwijd. De meeste geprinte TREDITION CLASSICS titels zijn al decennia verdwenen uit de boekenkasten. Bij tredition geloven wij dat een goed boek nooit uit de mode is en dat zijn waarde voor eeuwig is. Deze boeken serie helpt bij het behouden van de literatuur schatten. Het draagt bij in het behouden van prachtige wereldliteratuur werken.
  Похожие

  4877 РУБ.

 • Эта книга — репринт оригинального издания (издательство "Amsterdam : S.L. van Looy", 1909 год), созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.Verzamelde tooneelspelen en opstellen-over-tooneel.
  Похожие

  838 РУБ.

 • Эта книга — репринт оригинального издания (издательство "'s-Gravenhage M. Nijhoff", 1912 год), созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.Beschryvinghe ende historische verhael van het Gout koninckrijck van Gunea anders de Gout-Custe de Mina genaemt liggende in het deel van Africa.
  Похожие

  980 РУБ.

 • Deel 2 weblogs van Fred van der Wal tussen 2006 en 2012 waarin hij door lezers en mede webloggers fel werd aangevallen via hate mail en anonieme reageerders
  Похожие

  1302 РУБ.

 • Эта книга — репринт оригинального издания (издательство "[S.l.] : Uitgegeven vor het Gouvernement van de Unie van Suid Afrika", 1911 год), созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.Belangrijke historische dokumenten over Zuid Afrika verzameld in den Haag en Berlijn"Deel III.""Deel I en deel II uitgegeven te Kaapstad in 1896."Filmed from a copy of the original publication held by the Douglas Library, Queen's University
  Похожие

  978 РУБ.

 • Weblogs Volkskrant 2006 -2012 waarin de veel gelezen doch omstreden weblogger Fred van der Wal in het centrum van de belangstelling van lezers en webloggers stond. Felle aanvallen op de teksten van onze auteur/kunstschilder waren schering en inslag
  Похожие

  1339 РУБ.

 • Als je wilt zijn, op deze aarde, en daar de systematiek van wilt onderkennen, dan.. kijk je naar je lief.. en naar je zelf en .. wat zie je dan? In eerder gepubliceerde delen Mooie, Leven, hier in deze flinke bundel: Water (tranen), Samen, Oh (zucht), Stoom (gedachten), Mildheid. Vertolkt in de aandachtszinnen van je lief.
  Похожие

  2127 РУБ.

 • We zijn op de tempel van budda. We zien dat de Lama al heeft plaatsgenomen in de grote zaal. We gaan getuige zijn van een dienst van de Lama met gezang. De Lama zal wijsheden van Budda en Sidhartha delen over het leven.
  Похожие

  1664 РУБ.

 • Dit boek is onderdeel van de TREDITION CLASSICS serie. De makers van deze serie zijn verbonden door hun passie voor literatuur en gedreven met de bedoeling om alle publieke domein boeken weer gedrukte vorm beschikbaar te maken - wereldwijd. De meeste geprinte TREDITION CLASSICS titels zijn al decennia verdwenen uit de boekenkasten. Bij tredition geloven wij dat een goed boek nooit uit de mode is en dat zijn waarde voor eeuwig is. Deze boeken serie helpt bij het behouden van de literatuur schatten. Het draagt bij in het behouden van prachtige wereldliteratuur werken.
  Похожие

  3889 РУБ.

 • Полный вариант заголовка: «Gedenkschriften en reizen des graaven van Benyowsky : Vierde deel : door hem zelben beschreeven : naar de engelsche vertaaling uit het oorspronglyk handschrift overgezet».
  Похожие

  0 РУБ.

 • Dit boek is onderdeel van de TREDITION CLASSICS serie. De makers van deze serie zijn verbonden door hun passie voor literatuur en gedreven met de bedoeling om alle publieke domein boeken weer gedrukte vorm beschikbaar te maken - wereldwijd. De meeste geprinte TREDITION CLASSICS titels zijn al decennia verdwenen uit de boekenkasten. Bij tredition geloven wij dat een goed boek nooit uit de mode is en dat zijn waarde voor eeuwig is. Deze boeken serie helpt bij het behouden van de literatuur schatten. Het draagt bij in het behouden van prachtige wereldliteratuur werken.
  Похожие

  4902 РУБ.

 • Полный вариант заголовка: «Gedenkschriften en reizen des Graaven van Benyowsky : Deel 2 : door hem zelven beschreeven : naar de Engelsche vertaaling uit het oorspronglyk handschrift overgezet».
  Похожие

  0 РУБ.

 • Essay from the year 2009 in the subject History - World History - Early and Ancient History, grade: 8/10, University of Groningen, course: The Roman Emperor, language: Dutch, abstract: Dit essay onderzoekt de ontwikkeling van de keizerverering. De evolutie van goddelijke persoonsverering vanaf de vroege hellenistische periode tot aan het einde van de keizertijd komt aan bod. De focus ligt echter op de Romeinse keizertijd waar aan de hand van case studies duidelijk wordt gemaakt hoe en waarom de keizercultus zo belangrijk was in het oostelijk deel van het Romeinse Rijk.
  Похожие

  1264 РУБ.

 • Dit boek is onderdeel van de TREDITION CLASSICS serie. De makers van deze serie zijn verbonden door hun passie voor literatuur en gedreven met de bedoeling om alle publieke domein boeken weer gedrukte vorm beschikbaar te maken - wereldwijd. De meeste geprinte TREDITION CLASSICS titels zijn al decennia verdwenen uit de boekenkasten. Bij tredition geloven wij dat een goed boek nooit uit de mode is en dat zijn waarde voor eeuwig is. Deze boeken serie helpt bij het behouden van de literatuur schatten. Het draagt bij in het behouden van prachtige wereldliteratuur werken.
  Похожие

  4939 РУБ.

 • Полный вариант заголовка: «Gedenkschriften en reizen des Graaven van Benyowsky : Deel 1 : naar de engelsche vertaaling uit het oorspronglyk handschrift overgezet / door hem zelven beschreeven».
  Похожие

  0 РУБ.

 • Полный вариант заголовка: «Gedenkschriften en reizen des graaven van Benyowsky : Derde deel : naar de engelsche vertaaling uit het oorspronglyk handschrift overgezet».
  Похожие

  0 РУБ.